Curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. In geval van ondercuratelestelling wordt de betrokkene handelingsonbekwaam en verliest daarmee ook het gezag over de minderjarige kinderen. Dit kunnen mensen met een psychiatrische aandoening of iemand met drank- of drugsgebruik zijn, waarbij de veiligheid van diegene of een ander in gevaar wordt gebracht. In dat geval kan de kantonrechter ondercuratelestelling uitspreken. Dit is de meest verregaande maatregel. De curator beslist bij ondercuratelestelling over het geld, verzorging, verpleging en de behandeling of begeleiding van betrokkene. Deze maatregel kan alleen ingesteld worden bij meerderjarigen.

Voor wie?

De kantonrechter kan vanwege het lichamelijke of geestelijke toestand van de cliënt of de gewoonte van drank- of drugsgebruik ondercuratelestelling uitspreken. Een maatregel zoals bewindvoering of mentorschap zal in deze situatie niet voldoende zijn.

Verantwoording afleggen

Jurida maakt bij de start van de ondercuratelestelling een beschrijving van de boedel op, maakt jaarlijks en tenslotte bij de beëindiging van het bewind een Rekening en Verantwoording op en legt verantwoording af aan de kantonrechter. Buiten de verantwoording aan de kantonrechter, biedt Jurida transparantie aan de cliënt. Dit gebeurt door het versturen van bankafschriften van de bankrekeningen die Jurida beheert of door toegang te geven voor online inzage. De cliënt kan dan dagelijks volgen wat er op zijn/ haar rekeningen gebeurt. Daarnaast worden de persoonlijke belangen vastgesteld in een Plan van aanpak. Het doel van de ondercuratelestelling en de te bewandelen weg wordt tijdens een huisbezoek en/of zorgplanbespreking besproken en wordt in een verslag vastgelegd.