Bewindvoering

Soms is iemand onvoldoende in staat om zijn/haar belangen te behartigen. Daarom is in de wet de mogelijkheid opgenomen om in zulke gevallen beschermingsbewind in te stellen. Het doel van deze maatregel is om de financiële belangen van de mensen te beschermen en om misbruik door anderen te voorkomen. Zodra de kantonrechter het bewind uitspreekt en een bewindvoerder benoemt, mag de onder bewindgestelde niet meer zelf over zijn/haar (on)roerende zaken beschikken.

De bewindvoerder kan een familielid zijn of een professionele en onafhankelijke instantie zoals Jurida. Het voordeel van een onafhankelijke instantie is dat je geholpen wordt door medewerkers die kennis en ervaring hebben op financieel gebied en op de hoogte zijn van de wettelijke en sociale regelingen.

Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om zijn/haar financiën te regelen. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld het kwijtraken van je baan, een psychische stoornis of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebt of omdat er sprake is van een verslaving.

Wat doet Jurida?

Vanaf het moment dat de beschikking onderbewindstelling door de kantonrechter is afgegeven, mag de cliënt niet meer over zijn/haar financiën beschikken. Jurida zal namens de cliënt een beheer- en leefgeldrekening openen en zal alle instanties op de hoogte stellen over het bewind.

Zodra de bewindvoering bij de instanties is geregistreerd en een budgetplan is opgemaakt, zal het inkomen van de cliënt op de beheerrekening worden gestort. Jurida zal hiermee de vaste lasten betalen en zorgen dat de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op zijn/haar leefgeldrekening ontvangt. In uitzonderlijke gevallen kan de cliënt extra geld aanvragen voor bijvoorbeeld vakantie of verjaardag. Om buiten het leefgeld extra geld over te kunnen maken, moet er voldoende saldo op de beheerrekening zijn.

Buiten het beheren van de financiën zorgt Jurida ook voor de jaarlijkse belastingaangiftes, vraagt bijzondere bijstand aan, controleert of de hoogte van de toeslagen nog juist zijn en toetst of de cliënt in aanmerking komt voor kwijtscheldingen. Indien de cliënt niet over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt, sluit Jurida namens de cliënt ook een verzekering af.

Wat doet Jurida niet?

Bewindvoering is niet bedoeld om (problematische) schulden van cliënten op te lossen. Deze taak ligt daarom ook niet bij Jurida. Wat Jurida wel kan doen, is helpen bij het stabiliseren van de inkomsten en uitgaven en de cliënt aanmelden bij schuldhulpverlening.

Verantwoording afleggen

Jurida maakt bij de start van het bewind een beschrijving van de boedel op, maakt jaarlijks en tenslotte bij de beëindiging van het bewind een Rekening en Verantwoording op en legt verantwoording af aan de kantonrechter. Buiten de verantwoording aan de kantonrechter, biedt Jurida transparantie aan de cliënt. Dit gebeurt door het versturen van bankafschriften van de bankrekeningen die Jurida beheert of door toegang te geven voor online inzage. De cliënt kan dan dagelijks volgen wat er op zijn/haar rekeningen gebeurt.