Privacybeleid

Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder geven wij meer informatie over welke gegevens wij opslaan, wie toegang heeft tot de gegevens, met wie wij de gegevens delen en hoe lang wij de gegevens bewaren. Tot slot leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inzien en  wijzigen van de gegevens.

Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder geven wij meer informatie over welke gegevens wij opslaan, wie toegang heeft tot de gegevens, met wie wij de gegevens delen en hoe lang wij de gegevens bewaren. Tot slot leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inzien en wijzigen van de gegevens.

Welke informatie wordt opgeslagen?

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Woonsituatie
 • Adresgegevens
 • Naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en BSN van uw minderjarige kinderen
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummers
 • BSN
 • Kopie geldig identiteitsbewijs
 • Login en wachtwoord DigiD (indien door u verstrekt)

Overige gegevens:

 • Alle benodigde stukken met betrekking tot uw inkomsten, uitgaven en schulden (zoals een specificatie, hoogte en de ontvanger/bron).
 • In geval van mentorschap/curatele: alle benodigde stukken met betrekking tot bijvoorbeeld de verzorging, behandeling en begeleiding.
 • Stukken welke betrekking hebben op uw dossier, zoals beschikking, plan van aanpak, budgetplan, rekening en verantwoording, polissen.
 • Belangrijke mails en brieven van en aan u, en de mensen/bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd.
 • Notities van alle belangrijke mondelinge communicatie met uzelf en derden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De volgende personen hebben toegang tot uw gegevens:

 • Medewerkers werkzaam bij Jurida B.V.
 • De accountant tijdens de jaarlijkse accountantscontrole om te beoordelen of het werk goed wordt uitgevoerd.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Wij zullen uw gegevens enkel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze taken. We verstrekken niet meer informatie dan noodzakelijk is. Het gaat dan met name om uw NAW-gegevens, geboortedatum en BSN-nummer. De meest voorkomende overige gegevens die worden gedeeld zijn als volgt:

 • ID: bij het openen van een bankrekening,
 • Beschikking van rechtbank: bij het aanschrijven van inkomensverstrekkers, relaties en schuldeisers,
 • Budgetplan: aan potentiële beslagleggers,
 • Salarisgegevens: voor het verkrijgen van een uitkering of bijzonder bijstand,
 • Uw dossier: om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens tot aan opheffing van de opgelegde maatregel. Na afloop daarvan worden uw gegevens (conform wettelijke bewaartermijn) nog 7 jaar bewaard.

Datalekken

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Indien er onverhoopt blijkt dat uw persoonsgegevens in handen zijn gekomen van derden die hiertoe geen bevoegdheid hebben (de zogenoemde datalek), dan zullen wij conform de wet- en regelgeving de benodigde acties ondernemen. We registreren wat de inbreuk inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn. Afhankelijk van de inbreuk zal dit vervolgens gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan u. Tevens nemen wij alle maatregelen om te voorkomen dat soortgelijke inbreuken weer plaatsvinden.

Uw privacyrechten

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht om ‘vergeten’ te worden (tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn).
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt.
 • Recht op wijziging van uw persoonsgegevens.
 • Recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten (in de geval dat er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming).
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u uw rechten wenst in te roepen, vragen wij u om een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit kan per mail naar info@jurida.nl of per post naar Postbus 4012, 6803 EA Arnhem. Wij nemen na ontvangst van uw verzoek uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op.